این جنگل از جهت شرق « خانقا علی » واقع در مسیر جاده بین شهری نمین – اردبیل شروع  می شود و  در جهت شمال غربی – جنوب شرقی در شرق روستای حور خاتمه پیدا می کند. البته راه اصلی و آسفالته آن از آبی‌بیگلو است.